کتاب آموزش برنامه نویسی اندروید ( مقدماتی تا پیشرفته )


در حال بارگذاری
۸ خرداد ۱۳۹۷
.Zip
2.5 مگابایت
274
698 بازدید
۳,۴۵۰ تومان
خرید
کتاب آموزش اندروید
کتاب آموزش برنامه نویسی اندروید | دوره آموزشی اندروید | کتاب آموزش اندروید

در واقع ” اندروید ” چیست ؟


به نام خداوند بخشنده مهربان . دوستان بهتره قبل از هر چیزی ، با هم مرور کنیم که اصلا اندروید چیست ؟!

اندروید یک نرم افزار، سیستم عامل است که توسط شرکت گوگل ساخته شده و در دوره های زمانی نسخه های جدید آن با پیشرفت های چشمگیری عرضه می‌شود؛ در ابتدا سیستم عامل اندروید تنها بروی تلفن های هوشمند اندرویدی پیدا می‌شد، ولی هم اکنون ساعت ها، تلوزیون ها و.. بسیاری دیگر از دستگاه های هوشمند از این سیستم عامل بهره می‌گیرند و این سیستم عامل به پرهوادار ترین سیستم عامل موجود تبدیل شده است!

به عنوان وظیفه، باید گفت اندروید نوعی مترجم بین شما و دستگاه شماست که باید درخواست های شما را به سخت افزار بفهماند تا سخت افزار درخواست شما را اجرا کند.


دوره آموزشی اندروید


در این دوره آموزشی چه چیزی می آموزیم ؟


شما در این دوره آموزشی ۰ تا ۱۰۰ برنامه نویسی اندروید را قطعا می آموزید .

اما چرا قطعا ؟

+ مباحث این کتاب( کتاب آموزش اندروید ) ، بصورت کاملا مقدماتی تدریس شده اند و در ادامه به مباحث تخصصی می پردازد . نیازی به تخصص زیادی ندارید ، هرچند داشتن  علاقه و تخصص مزیت ارزشمندی است .کتاب آموزش برنامه نویسی اندروید بصورت کاملا فارسی تدریس شده است .

کتاب آموزش برنامه نویسی اندروید


سرفصل های این دوره آموزشی( کتاب آموزش برنامه نویسی اندروید )


ﻣﻘﺪﻣﻪ : ﭘﯿﺶ درآﻣﺪی ﺑﺮ اﻧﺪروﯾﺪ ( دوره آموزشی اندروید )

اﻧﺪروﯾﺪ ﭼﯿﺴﺖ ؟
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺎص اﻧﺪروﯾﺪ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ای از ﺟﺎوا
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ( کتاب آموزش اندروید )
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ای ﮐﺎﻣﻞ از اﻧﺪروﯾﺪ
وﯾﺮاﯾﺶ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺟﺎت و دﺳﺮﻫﺎ
ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﺸﺎر وﯾﺮاﯾﺶﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺪروﯾﺪ
اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﺎرﮐﺖ
آﯾﻨﺪه اﻧﺪروﯾﺪ
ﻓﺼﻞ اول :ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺑﺎ اﮐﻠﯿﭙﺲ ( دومین فصل دوره آموزشی اندروید )
اﯾﺠﺎد ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ در کتاب آموزش اندروید
ﮐﺪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎ
اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی
ﺗﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ روی ﮔﻮﺷﯽ
ﺑﺎزﮐﺮدن ﭘﺮوژه
ﻓﺼﻞ دوم :ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ نویسی اندروید
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻠﯽ از ﻣﻌﻤﺎری اﻧﺪروﯾﺪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ در اﻧﺪروﯾﺪ
اﺷﺘﺮاک داده ﻫﺎ
ﻣﺆﻟﻔﻪ های برنامه Appication components
اجرای کامپوننت ها Activating Components
ﻣﺘﺪ ﻫﺎی اﺟﺮای ﮐﺎﻣﭙﻮﻧﻨﺖ ﻫﺎ
ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ The Manifest File
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎﻣﭙﻮﻧﻨﺖ ﻫﺎ در ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﻮﻧﻨﺖ ها در فایل مانیفست
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدن ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ در ﻓﺎﯾﻞ مانیفست
اﮐﺘﯿﻮﯾﺘﯽ  ها Activities
ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﮐﺘﯿﻮﯾﺘﯽ ﻫﺎ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﯿﺎت اﮐﺘﯿﻮﯾﺘﯽ
ﺳﺎﺧﺖ اﮐﺘﯿﻮﯾﺘﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدن اﮐﺘﯿﻮﯾﺘﯽ در ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ازاﯾﻨﺘﻨﺖ ﻓﯿﻠﺘر
اﺟﺮای اﮐﺘﯿﻮﯾﺘﯽ
اﺟﺮای ﯾﮏ اﮐﺘﯿﻮﯾﺘﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺧﺎﺗﻤﻪ دادن ﺑﻪ اﮐﺘﯿﻮﺗﯽ
ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻫﺎی ﭼﺮﺧﻪ ﺣﯿﺎت
ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن وﺿﻌﯿﺖ اﮐﺘﯿﻮﯾﺘﯽ
اداره ﮐﺮدن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن اﮐﺘﯿﻮﯾﺘﯽ ها
ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ اﮐﺘﯿﻮﯾﺘﯽ  ها
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻃﺮاﺣﯽ واﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮی باXML
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ (Application Resources)
ﻫﺎLayout ﻫﺎ و View
اﺑﺰار ﻃﺮاﺣﯽ واﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮی
ﻣﺘﺪ ﻃﺮاﺣﯽ واﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮی
اﺗﻔﺎﻗﺎت Events
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﺷﺮوع ﮐﺎر با موسینک
ﻣﻮﺳﯿﻨﮏ ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی Mosync روی ویندوز
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﺮای  موسینک
ﺷﺮح ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری ﻣﻮﺳﯿﻨﮏ
ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺳﯿﻨﮏ و ارﺗﻘﺎی ﻧﺴخه
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :اﯾﺠﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهای ترکیبی
ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
روش اول JSON messages
روش دوم string stream messages
ﻧﺤﻮه اﯾﺠﺎد ﭘﺮوژه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺗﻮاﺑﻊ ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﻣﻮﺳﯿﻨﮏ و پایگاه داده SQLite
اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎر ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻫﺎ
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ SQLite
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ SQlite را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ؟
اس کیو لایت را بهتر و بیشتر بشناسید
ﻣﺮوری ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫای SQLite
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از SQLite
ﮐﺎر ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده SQLite  در موسینک
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﻤﻮل و راﯾﺞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه داده
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﮐﺎر با JQuery و JQuery Mobile
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﭘﺮوژه

 


درصورت نیاز از دوره آموزشی دیگری بازدید فرمایید .

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما + پنل کاربری شما  ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • آپدیت هر محصول پس از انتشار ، از طریق پنل کاربری ، در اختیار خریداران قرار میگیرد.