کمبو لیست چیست ؟

کمبو لیست چیست ؟ و چه کاربردی دارد ؟